Комунальне некомерційне підприємство
ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Мелітопольської міської ради Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням ____сесії

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області __ скликання

«____» ________20___ р. № __

Мелітопольський міський голова

Іван ФЕДОРОВ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області

Ірина ДОНЕЦЬ

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА  МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Мелітополь

2021 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – Підприємство) є комплексним закладом у сфері соціального захисту населення – комунальним унітарним некомерційним підприємством, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі —  особи/сім’ї), а також послуги з медичної реабілітації будь-яким особам, у тому числі дітям та особам з інвалідністю в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом. 

2. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх майнових та немайнових прав та обов’язків юридичних осіб – територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області та Мелітопольського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на підставі рішення 2 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 15.01.2021 року № 2.

3. Підприємство створено на базі майна територіальної громади, яку представляє Мелітопольська міська рада Запорізької області. 

4. Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Мелітопольській міській раді Запорізької області (далі — Засновник), за відомчою належністю – управлінню соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – Відомчий орган управління). Статут підприємства затверджується Засновником — Мелітопольською міською радою Запорізької області.  

5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку,  а також бере участь у виконанні державних та місцевих програм у сфері соціального захисту населення та охорони здоров’я в установленому порядку.

6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників),  працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

7. Не вважається розподілом доходів Підприємства використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, а також актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів соціального захисту та охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Мелітопольської міської ради Запорізької області, рішеннями виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, розпорядженнями Мелітопольського міського голови, наказами Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, наказами управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

1.Найменування:

1) повне найменування Підприємства: Комунальне некомерційне підприємство “Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації” Мелітопольської міської ради Запорізької області;

2) скорочене найменування Підприємства: КНП «ЦНСПтаМР» ММР ЗО;

3) повне найменування підприємства англійською мовою:

Municipal Non-Profit Enterprise «Center for Social Services and Medical Rehabilitation» of Melitopol City Council of Zaporizhia Region

4) скорочене  найменування підприємства англійською мовою: 

MNE » Center for Social Services and Medical Rehabilitation » MCC ZR           

2. Місце знаходження Підприємства: вулиця Вакуленчука, будинок 30, місто Мелітополь, Запорізька область, Україна, 72311. 

ІІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Основною метою діяльності Підприємства  є:

1) забезпечення оптимізації надання соціальних послуг та комплексного підходу до розв’язання проблем жителів територіальної громади;  реалізація державної політики в сфері соціального захисту населення та охорони здоров’я;  надання комплексної та медичної реабілітації будь-яким особам, в тому числі дітям та особам з інвалідністю; 

2) здійснення іншої діяльності, необхідної для проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення; надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

2. Основними завданнями Підприємства є:

1) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

2) надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики України, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

3) виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення і ведення їх обліку;

4) проведення оцінки потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

5) надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

6) надання допомоги особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

7) забезпечення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

8) забезпечення соціального патронажу особам, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, взяття участі у роботі  спостережних комісій;

9) складання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

10) ведення реєстру отримувачів соціальних послуг та внесення відомостей до нього;

11) проведення моніторингу та оцінювання якості надання ним соціальних послуг;

12) створення умов для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги, а також забезпечення можливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

13) взаємодія з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами – підприємцями, які в межах компетенції у відповідної адміністративно-територіальної одиниці або територіальної громади надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

14) інформування населення адміністративно-територіальної одиниці та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, умови та порядок їх отримання; 

15) інформування населення про сімейні форми виховання дітей та проведення первинного відбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

16) взяття участі у визначенні потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах;

17) підготовка статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

18) надання, з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді, наступних соціальних послуг: догляд вдома, денний догляд, догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою;  догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші послуги. Послуги надаються Підприємством за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

19) забезпечення захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», забезпечення дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них;

20) надання послуги з медичної, соціальної, психолого-педагогічної, фізичної, фізкультурно-спортивної реабілітації, трудової та соціальної адаптації будь яким особам, в тому числі дітям/особам з інвалідністю;

21) ведення відповідних статистичних обліково-звітних форм та документації, надання у встановлені терміни інформації щодо діяльності Підприємства відомчому органу управління;

22) забезпечення складання статистичних звітів за встановленими зразками;

23) формування здорового способу життя;

24) впровадження нових форм та методів реабілітації захворювань та станів;

25) ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування соціальних послуг та послуг з медичної реабілітації;

26) участь у визначенні проблемних питань надання соціальної та реабілітаційної допомоги населенню та шляхів їх вирішення;

27) розробка планів розвитку соціальних послуг та медичної реабілітації населенню;

28) закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання соціальних та реабілітаційних послуг, зокрема обладнання та інвентарю;

29) забезпечення взаємодії з громадськістю та громадськими  організаціями соціального спрямування;

30) підготовка статистичних та інформаційних матеріалів стосовно наданих соціальних та реабілітаційних послуг і проведеної соціальної роботи;

31) надання платних соціальних та реабілітаційних послуг відповідно до чинного законодавства України. Використання отриманих від цієї діяльності доходів здійснюється виключно для фінансування видатків та утримання Підприємства, реалізації мети (цілей і завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами;

32) організація та участь у регіональних, національних та міжнародних форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах;

33) впровадження сучасних методик та моделей соціальної та реабілітаційної роботи;

34) здійснення взаємозв’язків з аналогічними Підприємствами в Україні та за кордоном, закладами соціального захисту, охорони здоров’я, робота з партнерськими організаціями для координації співпраці та обміну досвідом між різними закладами з метою впровадження і просування на державному рівні ефективних моделей соціальних та реабілітаційних послуг.

Підприємство може бути клінічною та учбовою базою для середніх навчальних закладів, медичних факультетів, а також базою для практики для вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. 

З метою створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, формування та розвитку основних соціальних навичок Підприємство у разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій він розташований) осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію, зокрема до соціально значущих об’єктів, діяльність яких задовольняє життєво необхідні потреби одержувача реабілітаційних послуг, а також від соціально значущих об’єктів до місця проживання/перебування.

Транспортна послуга Підприємством надається відповідно до Порядку про надання транспортних послуг, затвердженого наказом директора Підприємства.

ПРАВОВИЙ СТАТУС

1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

2. Підприємство користується  закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади, на праві оперативного управління. 

3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником.

4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників та затверджує штатний розпис за погодженням Відомчого органу управління.

9. Підприємство надає комплекс реабілітаційних послуг на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування, під час видачі ліцензії на медичну практику.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

1. Майно Підприємства є комунальною власністю Мелітопольської міської ради Запорізької області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до комунальної власності Мелітопольської міської ради Запорізької області без попередньої згоди Засновника. 

3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

1) кошти державного та місцевих бюджетів, отримані на фінансування установи, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на фінансове забезпечення гарантованого пакету соціальних та реабілітаційних послуг, на виконання бюджетних програм, окремих державних програм реабілітаційної  допомоги, державних, місцевих та регіональних програм розвитку та підтримки комунальних закладів соціального захисту населення, місцевих та регіональних програм надання населенню соціальних та реабілітаційних  послуг понад державний гарантований пакет тощо;

2) власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг;

3) цільові кошти;

4) кредити банків за погодженням Засновника;

5) майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб;

6) майно, грошові кошти, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної, гуманітарної допомоги чи добровільних благодійних внесків, грантів, дарунків, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, не заборонених чинним законодавством України; 

7) кошти, одержані від надання соціальних, реабілітаційних та інших послуг на платній основі відповідно до чинного законодавства України;

8) майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

9) інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10) Підприємство має статутний капітал, розмір якого визначається Засновником при створенні Підприємства і може бути змінений за рішенням Засновника.

11) Статутний капітал Підприємства становить: 00 гривень 00 копійок.

12) Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення Засновника, враховувати їх під час формування фінансового плану, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий план (річний та з поквартальною розбивкою) на кожен наступний рік.

13) Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від здійснення господарської некомерційної діяльності, визначається керівником Підприємства та відображається у фінансовому плані, який затверджується Засновником у встановлений термін.

14) Підприємство має право отримувати плату за надання соціальних та реабілітаційних послуг, виконання робіт у порядку, визначеному законодавством, отримувати гранти, дарунки та благодійні внески в межах та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15) Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань за погодженням з Засновником.

16) Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та місцевих нормативних актів органів місцевого самоврядування за рішенням Засновника.

17) Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку. 

18) Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

19) Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Підприємство має право:

1) звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

2) самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

3) укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

4) визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України;

5) надавати соціальні та реабілітаційні послуги мешканцям прилеглих територій за замовленням пацієнтів  або відповідних територіальних громад;

6) здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів  у визначеному законодавством порядку за згодою Засновника; 

7) залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

8) співпрацювати з іншими установами науковими установами та фізичними особами – підприємцями;

9) надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів соціального захисту та охорони здоров’я за їх запитом;

10) створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням Відомчого органу управління;

11) самостійно розробляти тарифи на надання платних послуг, згідно з чинним законодавством; (пп. 19, п. 5 розділу VII);

12) здійснювати інші правочини, що не суперечать чинному законодавству України.

Підприємство зобов’язане:

1) створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

2) здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством України;

3) планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі соціального захисту населення (зі свого напрямку);

4) отримувати ліцензію на проведення господарської діяльності з медичної практики;

5) забезпечувати дотримання права пацієнтів на лікарську таємницю;

6) вишукувати можливості матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці кожного працівника, так і у загальних підсумках діяльності Підприємства;  

7) забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;

8) розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників;

9) акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

VII. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

1) Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, Відомчого органу управління та керівника Підприємства щодо господарського використання комунального майна й участі в управлінні трудового колективу. 

2) Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду Засновником за результатами конкурсу відповідно до чинного законодавства України. Права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Засновник:

1) затверджує статут Підприємства та зміни до нього;

2) здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління, надає згоду відповідно до чинного законодавства та встановленого Порядку на реалізацію основних фондів, безоплатну передачу, надання в оренду, у безоплатне користування, списання з балансу;

3) надає дозвіл Підприємству укладати договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

4) укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

5) приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

6) методичний та інформаційний супровід діяльності центру забезпечує обласний центр соціальних служб.

Відомчий орган управління:

1) здійснює організаційно-методичне керівництво Підприємством;

2) визначає головні напрями діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

3) погоджує проекти статуту та змін до нього;

4) контролює фінансовий план Підприємства;

5) координує роботу Підприємства в надзвичайних та екстремальних умовах (повінь, землетрус, обвали і зсуви, бурі, смерчі, урагани, снігові замети і лавини, ожеледиця, масові  степові та інші пожежі, епідемії, епізоотії, отруєння, катастрофи, великі аварії, пожежі на підприємствах і в житлових масивах  тощо);

6) здійснює оцінку ефективності виконання бюджетних програм, контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань та цільовим використанням бюджетних коштів;

7) погоджує тарифи на надання платних послуг; 

8) здійснює преміювання та встановлення керівнику Підприємства надбавок, надання матеріальної допомоги, винагород тощо, погоджує відпустку, відрядження в межах України, якщо інше не передбачено контрактом.

Керівник Підприємства:

1) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

2) діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судах, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

3) самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;

4) організовує роботу Підприємства щодо надання населенню комплексу соціальних та реабілітаційних послуг, згідно з вимогами нормативно-правових актів;

5) несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

6) має право розпоряджатися майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

7) у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

8) забезпечує контроль за веденням та зберіганням документації;

9) у строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань;

10) подає в установленому порядку Засновнику, Відомчому органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;

11) приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

12) забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

13) призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, керівників структурних підрозділів, інших працівників;

14) забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

15) вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

16) несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством;

17) затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

 положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

  порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

18) за погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна;

19) затверджує тарифи на надання платних послуг за погодженням з Відомчим органом управління та управлінням соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області;

20) вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства, згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником  і керівником Підприємства.

21) Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

22) У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 VIII. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

1. Підприємство у своїй структурі може мати будь-які відділення, а також підрозділи, які можуть надавати соціальні послуги та послуги з комплексної та медичної реабілітації; допоміжні, адміністративні та господарчі підрозділи, відповідно до ч. 4 ст. 64 Господарського кодексу України.

2. Структура, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.

3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його керівником.

4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством порядку та цим Статутом з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості соціальних та реабілітаційної  послуг.

IX. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

5. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним в установленому законом порядку. 

7. Оплата праці з нарахуваннями працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці. 

8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору, функціональних обов’язків  та посадових інструкцій згідно з законодавством.

X. ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА

1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працiвникiв, а також веде фінансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звiтностi визначаються чинним законодавством України.

2. Підприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

3. Контроль за фінансово — господарською дiяльнiстю Підприємства та цільовим використанням майна здійснюють вiдповiднi державні органи, Засновник та Відомчий орган управління в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

XI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. 

4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законодавства України.

8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.